Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Victoria lux” elektroninės parduotuvės (toliau – NATUREJA.LT) ir NATUREJA.LT kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad NATUREJA.LT juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. NATUREJA.LT vadovaujasi šiais nurodytais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi tik tais atvejais, kai:

4.3.1. klientas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. NATUREJA.LT yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia NATUREJA.LT arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei kliento interesai nėra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami ir tikslinami.

4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:

5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Informuojame, jog jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus,). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Atsisakę slapukų aprobojate kai kurių svetainės funkcijų bei puslapių veikimą. Naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija, tačiau galite panaikinti sutikimą modifikuodami naršyklės nustatymus arba kreipdamiesi į NATUREJA.LT įgaliotus asmenis.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. NATUREJA.LT gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų pateikti asmens duomenys (e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) saugomi ir tvarkomi šiems tikslams:

7.1. vykdyti Jūsų prekių užsakymus;

7.2. pateikti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių kokybe ar pristatymu;

7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.6. vykdyti lojalumo programą.

8. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti pilnus, išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis NATUREJA.LT įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios padeda užtikrinti asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau NATUREJA.LT negarantuoja absoliutaus duomenų saugumo visais atvejais.

10. NATUREJA.LT gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. NATUREJA.LT pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims.

11.1. tik šio dokumento 5 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

11.2. tik LR įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

12. Jūs turite teisę bet kada keisti bei atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

14. NATUREJA.LT, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@natureja.lt).

Privatumo politikos keitimas

15. NATUREJA.LT turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e-parduotuvės informaciniame turinyje.

16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos e-parduotuvės internetiniame tinklalapyje.

17. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@natureja.lt) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.

18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.